13 november 2018 kl 10:11

Hållbarhetsdiskussionen måste sträcka sig längre än klimatfrågan – svensk mjölkproduktion är miljövänlig

Svensk mjölkproduktion är ovärderlig för miljön, och mjölk är en mycket näringsrik produkt, även i relation till sin klimatpåverkan. Vi håller alltså inte med forskaren Stefan Wirsenius från Chalmers om att mjölk är dåligt för klimatet, något som han ger uttryck för i GöteborgsPosten 8 nov 2018.

Stefan Wirsenius återger i GP-artikeln ”Värsta maten för klimatet” klimatsiffror för olika livsmedel och översätter det till vardagliga ting som blir enkelt för oss läsare att ta till sig. Det är mycket värdefullt. Dock vill vi förtydliga några aspekter.

För det första är klimat bara en av många aspekter på miljö. Bara för att något har ett lågt klimatavtryck betyder inte det att det är hållbart. Det som inte nämns i artikeln är att svenska mjölkkor genom sitt betande bidrar med biologisk mångfald, som i sin tur är helt avgörande för vår möjlighet att odla grödor. Jordbruksverket konstaterar att en tredjedel av naturbetesmarkerna, som är en av de mest artrika miljöerna i odlingslandskapet, betas av nötkreatur från mjölkras. Naturvårdsverket skriver vidare i sin fördjupade utvärdering av miljömålen 2015 att ”Mjölkproduktionen utgör motorn i systemet för att bevara betesmarkerna och en lönsam mjölkproduktion är därmed en förutsättning för en långsiktig hävd av betesmarker”. Dessutom är klimatpåverkan från svensk mjölk 44% lägre än det globala genomsnittet.

Vidare jämförs utsläppet av metangas från betande nötkreatur med växthusgaser från fossila bränslen. Det är dock en olycklig jämförelse, eftersom inte metan påverkar klimatet på samma sätt som koldioxid och andra växthusgaser med längre nedbrytningstid.

I artikeln påstås också att mjölk bidrar med lite näring i förhållande till sin klimatpåverkan. Det stämmer inte. Mjölk är snarare den mest näringsrika drycken som har undersökts i relation till sin klimatpåverkan. Mjölk innehåller 18 av 22 näringsämnen som vi behöver. En hög konsumtion av magra mjölkprodukter har dessutom en stark koppling till hälsa, däribland minskad risk för stroke, högt blodtryck och diabetes typ 2.

PRINCE-rapporten från Naturvårdsverket, konstaterar man dessutom bland annat att:

 - drygt 60 procent av den svenska matkonsumtionens klimatpåverkan sker genom livsmedel som produceras utomlands 

 - 83 procent av fotavtrycket för användning av antibiotika i djuruppfödning orsakat av svensk matkonsumtion sker utomlands 

 - 75 procent av ogräsmedlen, 88 procent av svampmedlen och 97 procent av insektsmedlen för produktionen av svenskarnas mat används i utländsk jordbruksproduktion.   

Det betyder att en förkrossande majoritet av den miljöpåverkan vi orsakar genom vår kost sker utomlands. Den som vill äta miljösmart och hälsosamt kan därför med gott samvete fortsätta att köpa svenska livsmedel i allmänhet och svensk mjölk i synnerhet.